Skip to main content

Ons uitgangspunt is dat die lewe van elke inwoner en dagwerker kosbaar is. Hulle het bo en behalwe verblyf, kos, klere en medikasie ook 'n behoefte aan al die ander dinge wat nodig is om 'n volwaardige lewe te geniet – soos erkenning, menswaardigheid en hoop. Ons kan nie 'n een-patroon-pas-almal benadering volg nie en daarom is individuele aandag en 'n kliëntgesentreerde benadering belangrik. Dit vra 'n spanpoging van almal wat betrokke is – ook die personeel, die ouers, die vrywilligers en die sakesektor.

Om reg te laat geskied aan die menswees van elke persoon in ons sorg moet ons in die uitvoering van ons taak aan die hoogste standaarde voldoen. Die onderbou van hierdie standaarde word deur ons waardes, visie en missie gevorm. Hierdie standaarde is ook van toepassing op ons finansiële bestuur en dit sluit die nakoming van al die tersaaklike wette en regulasies in. Huis Horison is vir sy eie befondsing sonder winsbejag verantwoordelik. Dit vra vir finansiële aanspreeklikheid, volhoubare befondsing en noue samewerking met alle belangegroepe.

Waardes
Ons is in nederigheid trots op ons identiteit en dit wat ons hier vermag, en ons streef daarna om hierdie sin van trots en identiteit by alle betrokkenes te vestig met die volgende waardes as grondslag:

Ons glo dat elke mens ʼn unieke skepping is met ʼn waarde, status en kosbaarheid. Dit is waarom elke mens aanspraak kan maak op onvoorwaardelike erkenning en respek. Daarom,

 • is ons ʼn nie-rassige, nie-seksistiese instelling met 'n Christelike karakter wat vryheid van geloof ten volle erken
 • streef ons na die volledige handhawing van die regte, vryhede en verpligtinge wat ook die gestremde toekom
 • erken ons dat ons in geen opsig 'n verminderde verantwoordelikheid teenoor die menswees van gestremdes toelaat nie
 • beskou ons die sorggroep as die belangrikste mense in die sentrum.

Ons glo dat elke mens sy/haar menswees in verhoudinge beleef en op 'n unieke wyse voltrek. Daarom,

 • streef ons in Huis Horison om die karakter van ʼn gebalanseerde ouerhuis te skep waar geluk, warmte en sekuriteit ervaar kan word
 • House to allow people to experience happiness, warmth and security
  verwelkom ons verantwoordelike godsdienstige betrokkenheid en aandag aan ons sorggroep
 • streef ons na die optimale persoonlike en sosiale ontwikkeling van elkeen in die sorggroep
 • streef ons na gesonde kontak tussen die sorggroep en die natuur.

Ons glo dat elke mens in die onverbreekbare eenheid van sy/haar persoon ʼn veelheid van lewensdimensies ervaar. Hierdie lewensdimensies beïnvloed mekaar onderling en dit beïnvloed die algehele lewensgehalte van elke persoon. Daarom,

 • streef ons na ʼn holistiese benadering wat erkenning gee aan die belangrikheid van alle lewensfasette. Dit sluit in geestelike, persoonlike en sosiale fasette sowel as liggaamlike fasette soos voeding, gesondheid, higiëne, seksualiteit, arbeid, estetika, kreatiwiteit, kultuur en sport
 • erken ons dat geen lewensdimensies in isolasie van die geheel gesien moet word nie

Ons glo dat die mens se uniekheid ook bestaan in sy/haar toekomsgerigtheid en vermoë om te verander en verbeter. Daarom,

 • streef ons na die optimale ontwikkeling van alle groeipotensiaal op pad na groter selfstandigheid
 • erken ons die positiewe waarde van die drome, hoop, verwagtinge, verbetering en vervulling in elke mens.

Om reg te laat geskied aan bogenoemde, glo ons dat ons aan die hoogste standaarde moet voldoen. Hierdie standaarde sluit in:

 • Professionele gedrag
 • Etiese en morele integriteit
 • ʼn Deursigtige en deelnemende bestuurstyl
 • Positiewe spanwerk en wedersydse respek
 • Streng finansiële bestuur
 • Die optimale benutting van die vermoëns van alle betrokkenes
 • Hartlike samewerking met ouers en voogde
 • Deelname, meelewing en eienaarskap deur alle betrokkenes
 • Samewerking met ander instansies in belang van Huis Horison.

Visie
Om 'n helder vlam van hoop te wees vir mense met 'n primêre intellektuele gestremdheid, hul ouers en vriende

Missie
Om die behoefte aan die versorging van mense met 'n primêre intellektuele gestremdheid uit alle gemeenskappe optimaal te bevredig.

Om die mense in ons sorg ʼn blywende tuiste te gee waar hulle volle menswees ontwikkel kan word.

afAfrikaans